Hållbarhetslagen

Den 26 oktober 2016 klubbade riksdagen igenom lagen som tvingar våra största företag att årligen rapportera om sitt miljöarbete, hur de jobbar med arbetsrätt, sociala frågor, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

Bakom den nya lagen ligger ett EU-direktiv som gäller alla medlemsländer. I Sverige omfattas landets cirka 1.600 största företag.

Hållbarhetsrapporten ska beskriva företagets arbete i miljöfrågor, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Det ska också finnas information om företagets affärsmodell och policy i hållbarhetsfrågor. Man ska redovisa resultatet av tillämpningen av policyn, de risker som finns och beskriva hur företaget hanterar riskerna.

Om företaget saknar en policy i en eller flera av frågorna ska man ange varför.

Rapporten, som måste vara offentlig, kan antingen bakas in i förvaltningsberättelsen eller göras separat. Det ligger på företagets revisor att kontrollera att hållbarhetsrapporten är gjord. Däremot behöver inte revisorn granska rapporten.

Alla företag som uppfyller minst två av följande villkor måste hållbarhetsrapportera:

  • Fler än 250 anställda; balansomslutning på mer än 175 Mkr; nettoomsättning mer än 350 Mkr.

Läs här vad Do Right kan hjälpa till med .
Eller kontakta oss för rådgivning om vad den nya lagen innebär för dig!

Lär mer  om Hållbarhetsrapporten i Årsredovisningslagen 6 kapitlet