Våra tjänster

Kom igång

Hur jobbar du med hållbarhet utan att det går ut över den löpande verksamheten?  Vi erbjuder ett strategiskt och kostnadseffektivt stöd i ditt hållbarhetsarbete.

 • Riskvärdering. Kartlägg hållbarhetsrisker i värdekedjan.
 • Hållbarhetsrapporter. Vi hjälper till med bakgrundsarbetet, formulerar din hållbarhetspolicy och producerar en hållbarhetsrapport som svarar mot lagkraven.
 • Inspiration och utbildning. Detta är hållbarhetsarbete i praktiken. Så här har andra gjort.
 • Så kommer du igång. Workshop med inventering av behov och förslag på åtgärdsplan.
 • Uppförandekoder och krav på leverantörer. Vi hjälper dig att få fram nödvändiga dokument och policys och utför de granskningar som behövs.

Bli ännu bättre

 • Leverantörsgranskningar. Våra analysmetoder ger ett beslutsunderlag för vidare åtgärder.
 • Inspektioner. Vi utför kontroller på plats hos leverantörer utomlands.
 • Framtagning av lämpliga etiska krav på leverantörer.
 • Styrning. Hur får jag leverantörer och samarbetspartners att ta ansvar? Vi hjälper dig att hitta rätt styrmodell.
 • Hållbarhetsredovisning. Vi hjälper dig att formulera företagets hållbarhetspolicy, som ligger till grund för arbetet. Vi går igenom  rutiner och nyckeltal och producerar din hållbarhetsrapport. Samtidigt säkerställer vi att den lever upp till lagar och krav.
 • Utvärdering av miljömärkningar och hållbarhetscertifieringar. Behövs de och vilka ger dig mest nytta för pengarna?
 • Anti-korruption. Analys av risker inom länder och branscher och förslag på förebyggande åtgärder.
 • Kommunikation. Vi stöttar dig i kommunikationen med leverantörer och andra intressenter.
 • Det här väntar runt hörnet. Trender och nya lagar som din organisation måste förhålla sig till.

Ligg i frontlinjen

 • Branschanalyser ur hållbarhetsperspektiv. Vi kartlägger konkurrenternas hållbarhetsarbete och mejslar ut strategier för att bli bäst.
 • Värna varumärket. Affärer som uppfattas som oetiska leder till negativ publicitet, som kan bli kostsam. Med vår unika metod kan vi erbjuda en genomlysning av hela företaget, från högsta ledningen till leverantören på en fjärran marknad. Det ger dig en chans att arbeta förebyggande och rätta till missförhållanden innan det är för sent.
 • Hur blir hållbarhet lönsamt? När får jag igen pengarna? Hur tar jag betalt för ansvarstagande?
 • Hur drar jag nytta av hållbarhet i marknadsföringen? Vi ger dig konkreta råd.
 • Identifiering av nya affärsmöjligheter. Vår trendbevakning inom hållbarhet ger dig möjlighet att hitta de nya affärerna.
 • Skräddarsydda workshops med fokus på nya affärsmöjligheter.
 • Strategisk rådgivning. Hållbarhet är ingen dagslända. Do Right kan vara din partner på vägen mot det långsiktiga målet.

Förvärv, försäljning eller notering

 • Etisk analys, i samband med förvärv av företag, med publicitetsrisker i fokus.
 • Kartläggning av ett företags etikarbete och riskkartläggning inför förestående notering.