Automatisk leverantörsgranskning

 

Det spelar ingen roll hur bra ett företag sköter sitt hållbarhetsarbete om leverantörerna missköter sig. Leverantörsgranskning är därför en de viktigaste faktorerna för långsiktig hållbarhet.

Med vårt riskvärderingsverktyg kan du snabbt och kostnadseffektivt granska alla dina leverantörer.

Via en enkät besvarar de frågor om bland annat arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, miljö, transporter och anti-korruption. De får också redogöra för vilka krav de själva ställer på sina underleverantörer.

Det enda du behöver göra är att ladda upp e-postadresserna till dina leverantörer. Resten sköter systemet om: skickar ut personliga mejl med länk till enkäten, skickar påminnelser och samlar ihop alla svar. Så här fungerar det.

Enkäterna är enkla och innehåller i sitt basutförande 21 frågor. Det innebär att svarsbortfallet blir litet. Självklart kan du också skräddarsy enkäten med egna frågor och dina speciella önskemål.

Systemet analyserar svaren och ger dig en kartläggning av hållbarhetsriskerna i hela leverantörskedjan. Grafer och diagram visar risknivåer inom de viktigaste hållbarhetsområdena och du kan se vilka leverantörer som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och vilka som är högriskleverantörer. Du får också en sammanställning över i vilka länder varorna och tjänsterna du köper är producerade.

Granskningen blir en viktig del i ditt fortsatta hållbarhetsarbete och visar var du har de störst riskerna och vilka krav du bör ställa på dina leverantörer i framtiden. Verktyget kan också användas på leverantörer som du vill utvärdera inför ett framtida samarbete.

Kontakta oss för demonstration och prisuppgift. 

Här kan du gratis testa verktyget!

Med riskkartläggningen som bas kan vi hjälpa dig med strategier och råd om vilka åtgärder du bör vidta för att minska hållbarhetsriskerna i leverantörsledet och hur du styr dina leverantörer i en hållbarare riktning. Minimikrav, premieringssystem och fördjupat samarbete är några av metoderna.

Leverantörerna med högst risk bör ofta analyseras djupare. Där hjälper vi dig med till exempel intervjuer och inspektioner på leverantörens produktionsenheter. Vi arbetar enligt GRI G4:s riktlinjer, kompletterade med journalistiska grävmetoder. Via annonserade och oannonserade besök kontrollerar vi bland annat löner, arbetstider, arbetsförhållanden, hälso- och säkerhetsrutiner, rätt till kollektiva förhandlingar, klagomålsfunktion, hantering av kemikalier, miljöledningssystem, transporter och energianvändning.

Förutom rena inspektioner intervjuar vi ledning och anställda – även utanför fabriksportarna. Allt för att få en så heltäckande bild som möjligt av de verkliga förhållandena hos varje leverantör.

Se filmen om att kartlägga hållbarhetsrisker och bli ett lönsammare företag!