Hållbar ordlista

Ansvarsfulla investeringar, engelska Responsible Investment

Investeringar som tar hänsyn till eller verkar för en hållbar utveckling samtidigt som de ger god ekonomisk avkastning.

 

Amfori BSCI, Business Social Compliance Initiative

Organisation grundad av internationella handelskammaren för att säkra rimliga arbetsvillkor i leverantörskedjan. Amfori BSCI utför granskningar och certifieringar av leverantörernas produktionsanläggningar som också andra medlemmarna i nätverket kan ta del av.

 

Cirkulär ekonomi 

Kretsloppstänkande på samhällsnivå. Målet, bland annat formulerat av EU, är ett samhälle utan sopor som blir möjligt bland annat genom förnybar energi och att produkter tillverkas och designas för att kunna återvinnas i sin helhet.

 

CSR, Corporate Social Responsibility

Ett företags ansvar utöver det strikt ekonomiska. Innefattar etiska, arbetsrättsliga, miljömässiga och sociala aspekter.

 

Global Compact 

FN:s initiativ för att främja ett ansvarsfullt och hållbart företagande. Global Compacts riktlinjer sammanfattas i tio principer som grundas på bland annat FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet.

 

Hållbarhet 

Gemensamt begrepp för miljö, arbetsrätt, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och antikorruption. Även långsiktig ekonomi ingår som ett kriterium. På engelska används ordet sustainability för hållbarhet.

Begreppet Hållbar utveckling lanserades av FN:s så kallade Brundtlandkommission som 1987 definierade det som en utveckling som:

”… tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”

 

Hållbarhetsrankning eller ESG-rankning

En  betygsättning av hållbarhetsarbete, särskilt hur organisationer arbetar med miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsrisker. Benämningen ESG-rankning (environmental, social and governance-ranking) används allt oftare även i Sverige.

Dow Jones sustainability indices DJSI, är en av de mest välkända.

 

Hållbarhetsredovisning 

Icke-finansiell redovisning över hur företaget mäter, tar ansvar för och lyckas med sitt hållbarhetsarbete. Ska spegla arbetet inom miljö, sociala och arbetstagarrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter, anti-korruption och mutor. Redovisningen ska också beskriva bolagets policy och de risker som finns inom hållbarhetsområdet samt hur bolaget hanterar riskerna.

GRI, Global Reporting Initiativ, är en av de mest kända riktlinjerna för hållbarhetsredovisning och används av tusentals företag och organisationer. ISO 26000 är den internationella ISO-standarden för hållbarhetsredovisning. SA 8000 är en spridd USA-baserad standard för socialt ansvar. ISO 14001 är den internationella standarden för styrning av miljöarbete.

Sverige har sedan januari 2017 en lag om hållbarhetsredovisning. Cirka 1 600 av de största företagen måste årligen rapportera sitt hållbarhetsarbete.

 

Levnadslön 

Lön som räcker till att försörja sig själv och sin familj och som täcker hyra, sjukvård, kläder, transporter och utbildning samt räcker till ett litet överskott för sparande. I de flesta länder är den betydligt högre än den lagstadgade minimilönen.

 

Mångfald 

Innebär oftast att alla oavsett etnisk bakgrund, sexuell läggning, kön, ålder, funktionshinder etcetera ges samma möjligheter. Syftet är att motverka diskriminering och gynna arbetsglädje och produktivitet.

 

Mänskliga rättigheter 

I hållbarhetssammanhang avses en lång rad rättigheter som gäller både arbetsvillkor och ett företags påverkan på samhället det verkar i. Kan omfatta till exempel levnadslön, utbildning, jämställdhet, garanterad skolgång för anställdas barn etcetera.

 

Miljö- och rättvisemärkningar 

Visar att produkten lever upp till vissa regler. Organisationerna bakom är antingen fristående eller branschkontrollerade. Hållbarhetsmärken som förekommer i Sverige är bland andra Fairtrade, KRAV, Svanen, EU-lövet, Rainforest Alliance, Marine Stewardship Council, FSC och Fair Wear Foundation.

Det finns också nätverk och medlemsorganisationer som verkar för bättre förhållanden utan en särskild märkning. Några av de mest kända är  BSCI,  och SA 8000.

Läs mer om hur man utvärderar trovärdigheten i certifieringar och hållbarhetsmärken.

 

SA 8000

Frivilligorganisation finansierad av industrin för bättre arbetsvillkor, arbetsmiljö och sociala villkor i tillverkningsländer. SA 8000 utför leverantörsgranskningar och certifierar produktionsanläggningar. Resultaten delas mellan medlemmarna i organisationen SAI, Social Accountability International.

 

Spårbarhet 

Möjlighet att spåra varje steg i en produkts väg från råvara till butik.

 

Uppförandekod, engelska Code of Conduct 

Riktlinjer för hur ett företag bedriver sin verksamhet ur ett hållbart perspektiv. Innehåller regler för etik, arbetsrätt, sociala villkor och miljö.

 

Växthusgaser

Samlingsnamn på gaser som bidrar till växthuseffekten. Utsläpp av främst koldioxid, från förbränning av fossila bränslen, är människans största bidrag till växthuseffekten. Metan, dikväveoxid och fluorföreningar är andra gaser som bidrar.